Hukuki Cevaplar

SAYIN ADNAN OKTAR BİLİMSEL VERİLERİ KULLANARAK İMANİ ANLATIMLAR YAPAN TEK KİŞİDİR

Yüzyıllardır, “İslam’ı tebliğ etmek ve din karşıtı felsefeleri eleştirmek” için bilimin ve sanatın hiçbir şekilde kullanılmaması, dindarların bilimden ve sanattan uzak, İslam’ın da güya bilimle çelişen bir inanç sistemi gibi algılanmasına sebebiyet vermiştir.

Bunun sonucunda, insanlığın karşısına sözde bilimsel teorilerle çıkan “Darwinizm ve materyalizm” dindarlar karşısında ezici bir üstünlük sağlamışlardır.

Halbuki bilimi de sanatı da kainatla birlikte yoktan var edip yaratan, tüm ilimlerin, bilimin, göklerin, yerin ve tüm güzelliklerin sahibi olan Yüce Allah’tır.

Sayın Adnan Oktar da bu yüzden Allah’ın varlığını anlatırken bilime, sanata, akla, teknolojiye aynı anda yer veren ilk İslami fikir insanı olmuştur.

Sayın Adnan Oktar, din ile bilimin iç içe olduğunu, Kuran’ın yüzlerce ayetle bilimi teşvik ettiğini her zaman dile getirmiştir.

Kuran’ın bilimi teşvik ettiği ayetlerden bazıları şu şekildedir:

 “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîler (Allah’ın istediği örnek ve dindar kullar) olun.” (Al-i İmran Suresi, 79)

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alak Suresi, 1-5)

“…De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (Zümer Suresi,9)

Peygamber Efendimiz de hadisi şeriflerinde ilim öğrenmenin ve öğretmenin makbuliyetini şöyle anlatmaktadır:

“Kim İLİM TAHSİL ETMEK İÇİN bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Müslim, Zikr 39)

“En üstün sadaka, bir Müslümanın ilim öğrenmesi ve sonra da öğrendiği ilmi Müslüman kardeşlerine öğretmesidir.” (İbni Mace, Mukaddime:3)

Sayın Adnan Oktar da Kuran ahlakının bir gereği olarak tüm çalışmalarında bilime olması gereken önceliği vermiş, bilimsel çalışmaları vesilesiyle her kesimden insana kolaylıkla ulaşmayı başarmıştır.

SAYIN ADNAN OKTAR ESERLERİNDE GERÇEK BİLİMİN BULGULARINI KULLANARAK TÜM DİN KARŞITI VE SAPKIN FELSEFELERİN KAYNAĞI OLAN DARWİNİZM VE MATERYALİZMİN YIKILMASINA VESİLE OLMUŞTUR

Sayın Adnan Oktar, DİN KARŞITI BÜTÜN SAPKIN FELSEFELER KARŞISINDA BİLİMSEL DELİLLERİ KULLANMIŞ VE BÖYLECE DİNSİZLİĞİN TEMELİNİ OLUŞTURAN DARWİNİZM VE MATERYALİZMİ TAMAMEN ÇÜRÜTEN İLK VE TEK KİŞİ olarak tarihe geçmiştir.

Burada üzerinde önemle durulması gereken husus şudur ki “Darwinizm'i bilimle ezmeden, yaratılış gerçeğini ve iman hakikatlerini bilimsel bulgular ışığında anlatmadan” yeni nesilleri etkilemek de mümkün olmamakta ve dolayısıyla dindar bir gençlik yetişmesine imkân bulunmamaktadır.

Özellikle yeni nesil gençlik, sahip olduğu geniş eğitim ve öğrenim imkanlarıyla kendilerini bilimsel delillerle ikna edebilen tezleri gerçek olarak kabul etme eğilimi içindedir.

Sayın Adnan Oktar da yeni neslin karşısına net bilimsel delillerle, sanatla, kaliteli ve akılcı anlatım teknikleriyle çıkmış, böylece diğer tüm dindarlardan tamamen farklı olarak eserleriyle 21. yüzyılın tüm gençlerine ulaşan tek yazar olmuştur.

Sayın Adnan Oktar’ın eserleri sayesinde tüm din karşıtı ve sapkın felsefelerin kaynağı olan ve okullarda sözde bilimsel görüntü altında anlatılan Darwinizm’in ve materyalizmin, gerçek bilimin bulguları kullanılarak yıkılması ve yine bilimsel bulgularla Yaratılış gerçeğinin ispatlanması sonucu bütün gençliğe dini akla ve mantığa en uygun şekilde tebliğ etme imkânı doğmuştur.

Bu tarihi çalışmalar neticesinde genç nesil kâinatın ve hayatın kökeninin artık Allah’ın varlığıyla açıklandığına şahit olmaya başlamıştır.

Sayın Adnan Oktar’ın eserlerinde bilimselliği kullanması sonucunda yine sözde bilimsel temeller üzerine kurulduğu iddia edilen komünizm de temelinden yıkılmıştır.

PKK’nın fikri alt yapısı olan materyalizm, Marksizm ve her ikisinin sözde bilimsel temeli olan Darwinizm bilimsel yöntemlerle çürütülerek PKK terör örgütüne en önemli ideolojik darbenin vurulması sağlanmıştır.

Sayın Adnan Oktar, tüm bunların yanında iman hakikatlerini ve Kuran mucizelerini de net bilimsel delillerle anlatarak Allah’ın varlığına tam iman eden derin imanlı ve aydın bir neslin yetişmesine vesile olmuştur.

Ancak sürekli yeni nesil yetiştiği ve bu genç nesil okul çağına ulaştığı için, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının yaptığı bilimsel anlatımlar ve faaliyetler gibi çalışmaların sürekliliği gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz bu dönemde Darwinizm ve materyalizm karşıtı ilmi ve imani faaliyetler yapılmadığı için ülkemizdeki deizm ve ateizm oranı yeniden artmıştır ve teröre karşı kesin çözüm sağlanamamıştır. Bu durum son derece normaldir.

Çünkü Darwinizm ve materyalizm tıpkı kanser gibidir. Tedavisi devam etmezse, kanser artarak yayılır ve tüm vücudu sarar. Dolayısıyla Darwinizm ve materyalizme karşı yeni iman hakikatlerinin ve Kuran mucizelerinin tıpkı Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları gibi bilimsel bulgular ışığında, kesintisiz anlatımının ve tekrarların yapılması hayati önem arz etmektedir.

SAYIN ADNAN OKTAR BİLİMİ, TEKNOLOJİYİ, SANATI, MODERNİZMİ İMANİ FAALİYETLERDE KULLANAN TEK KİŞİDİR

Sayın Adnan Oktar, gerçekleştirdiği imani faaliyetlerde bilimi, teknolojiyi ve sanatı en akılcı ve en etkili şekilde kullanarak her kesimdeki insana ulaşan tek yazar olmuştur. Sayın Adnan Oktar tüm çalışmalarında Darwinizm’in geçersizliğini, Allah’ın varlığını ve birliğini, Kuran mucizelerini, kainattaki yaratılış delillerini ve iman hakikatlerini bilimsel veriler ışığında sunmaktadır. 

Osmanlı döneminden itibaren İslami eserlerde din ile modern bilimin uyumunun anlatılması ciddi anlamda ihmal edilmiştir. Bilimle dini bir araya getirerek iman hakikatlerini bilimsel verilerle anlatan Sayın Adnan Oktar dışında hiç kimse bulunmamaktadır. İman hakikatlerinin ve Kuran mucizelerinin modern bilimin bulgularıyla anlatımı Sayın Adnan Oktar ile başlamıştır.

Ayrıca imani eserler ekseriyetle kalitesiz kağıda basılmaktadır. Sayın Adnan Oktar ise bu konuda bambaşka bir bakış açısı ve yöntem ortaya koymuştur. Sayın Adnan Oktar’ın eserleri yüksek kalitede kağıda basılmakta, etkileyici renkler, grafikler ve resimlerle donatılmaktadır. Dolayısıyla Sayın Adnan Oktar’ın berrak anlatım stiline sahip olan eserleri, sanatsal yönden de dikkat çekmektedir. 

Sayın Adnan Oktar’ın, Kuran’ın tebliğini tüm dünyaya ulaştırmak amacıyla yazdığı eserlerinin en temel özelliği sadece Allah’ın rızasını kazanmak için hazırlanmış olmalarıdır. Hiçbir ticari kaygı ve menfaat beklentisi olmaksızın özenle hazırlanan bu eserlerin okuyanların kalplerinde uyandırdığı hızlı, derin ve kalıcı etki de bu ihlaslı çalışmanın bir neticesidir.

Dünya çapında milyonlarca insan bu kitaplar vesilesiyle hidayet bulmuş, imanla şereflenmiş, Allah’ın varlığına ve birliğine tahkiki manada şahit olmuş, hayatın gerçek anlamını öğrenmiş, Kuran’a dayalı güzel ahlakla donanmış, kalpleri şifa bulmuş, sevgi ve şefkat elçileri olmuştur.

Kısacası Sayın Adnan Oktar’ın çalışmaları bilim ile dinin uyumunu net bir şekilde ortaya koymuş ve inançlı Müslüman gençliğin yetişmesi için vesile olmuştur.

SAYIN ADNAN OKTAR’IN BİLİMSEL VERİLERLE HAZIRLANMIŞ KİTAPLARI SAYESİNDE MÜSLÜMANLAR MATERYALİSTLERE VE ATEİSTLERE KARŞI KESİN GALİBİYET KAZANMAYA BAŞLAMIŞLARDIR

Bu zamana kadar kaleme alınan imani eserler klasik bir anlatım ve görünümle hazırlanmıştır. Bilim, sanat ve akılcılıktan uzak olan bu bakış açısı ile Müslümanlar Darwinizm ve materyalizm karşısında yenik konumda olmuşlardır. Böylelikle Darwinist, materyalist zihniyet dünyanın tüm üniversitelerine, bilim kulüplerine, bilimsel yayın organlarına, medyaya, dünya siyasetine kısacası her yere hakim olmuştur.

Ayrıca dindar kesimde “bilimsel konulara girmeyelim, imanımızı kaybederiz” görüşü hakimdi. Bu sebeple “dinle bilim ayrıdır” tezini işleyen Darwinistler ve materyalistler her mecrada tartışmalarda Müslümanlara ezici bir şekilde üstün geliyorlardı. Darwinistler ve materyalistler karşısında Müslümanların fikren galip gelmesi imkansız görünüyordu.

İşte bu gidişatı Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının faaliyetleri tersine çevirmiştir. İlk defa Sayın Adnan Oktar, Kuran’ın bilime yol gösterdiğini, bilimle Allah’a ulaşılacağını eserlerinde güçlü şekilde vurgulamıştır. Böylece Müslümanlar din karşıtı ideolojileri savunanlara karşı her mecrada üstün ve galip olmuşlardır.

*SAYIN ADNAN OKTAR’IN ‘ALLAH’IN YARATMA SANATI’ VE ‘ÇEVREMİZDEKİ İMAN HAKİKATLERİ’ KONULU KİTAPLARI*

Sayın Adnan Oktar, kitaplarında insan vücudundan, galaksilere, tohumlardan, DNA’ya kadar binlerce Yaratılış mucizesini gözler önüne sermiştir. Sayın Adnan Oktar, bu anlayışla hazırladığı imani kitaplar serisinde, Rabbimizin sonsuz aklının, ilminin ve kudretinin insanlar tarafından anlaşılmasına ve tahkiki imanı kazanmalarına vesile olma niyetini gözetmektedir.

Sayın Adnan Oktar’ın bu seride yayınlanmış kitapları şunlardır:

 • Evrenin Yaratılışı
 • Gözdeki Mucize
 • Atom Mucizesi
 • Atomun Sırları
 • Balarısı Mucizesi
 • Hayat Boyu Çalışan Mucize Makine: Enzim
 • 40 Konuda Hücre
 • Allah Akılla Bilinir
 • Allah’ın Detay Sanatı
 • Allah’ın Güzelliklerinden Bir Demet 1
 • Allah’ın Güzelliklerinden Bir Demet 2
 • Allah’ın Güzelliklerinden Bir Demet 3
 • Allah’ın Güzelliklerinden Bir Demet 4
 • Allah’ın Munis Sanatından
 • Allah’ın Renk Sanatı
 • Becerikli Baraj İnşaatçıları Kunduzlar
 • Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi
 • Biyomimetik Teknoloji Doğayı Taklit Ediyor
 • Canlılardaki Fedakarlık ve Akılcı Davranışlar
 • Deniz Altındaki Muhteşem Dünya
 • Derin Düşünmek
 • Dinsizliğin Kabusu
 • Doğada Allah’ın Yaratması
 • Doğadaki Mühendislik
 • Düşünen İnsanlar İçin
 • Evrendeki Mucizeler
 • Hayvanlar Alemi
 • Hayvanlarda Göç Mucizesi
 • Hormon Mucizesi
 • Hücre Zarındaki Mucize
 • Hücredeki Bilinç
 • Hücredeki Mucize
 • İhtişam Her Yerde
 • İman Hakikatlerinin Önemi
 • İmanın Güzellikleri
 • İnsan Mucizesi
 • İnsanın Yaratılış Mucizesi
 • Kainattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil
 • Kan ve Kalp Mucizesi
 • Karınca Mucizesi
 • Koku ve Tat Mucizesi
 • Konuşan Kuşlar Mucizesi
 • Kuran Ahlakında Fedakarlığın Önemi
 • Kuran Bilime Yol Gösterir
 • Kuran ile Hayat Nasıl Yaşanır
 • Kuran Mucizeleri-1
 • Kuran Mucizeleri-2
 • Kuran Mucizeleri-3
 • Kuran’dan İşaretler
 • Kusursuz Petekler İnşa Eden Balarıları
 • Kuşların ve Uçuşun Kökeni
 • Küçük Dostlarımız Karıncaların Dünyası
 • Mikro Dünya Mucizesi
 • Molekül Mucizesi
 • Mucizeler Zinciri
 • Örümcekteki Mucize
 • Protein Mucizesi
 • Savunma Sistemi Mucizesi
 • Sivrisinek Mucizesi
 • Termit Mucizesi
 • Tohum Mucizesi
 • Vücudumuzdaki Mucizeler
 • Vücut Elektriği Mucizesi
 • Yaratılış Atlası-Cilt 1
 • Yaratılış Atlası-Cilt 2
 • Yaratılış Atlası-Cilt 3
 • Yaratılış Gerçeği
 • Yeşil Mucize: Fotosentez

 

*SAYIN ADNAN OKTAR’IN ‘EVRİM TEORİSİ’NİN BİLİMSEL GEÇERSİZLİĞİ’ VE ‘YARATILIŞ GERÇEĞİ’ KONULU KİTAPLARI*

Sayın Adnan Oktar, Darwinizm konulu eserleri ile uluslararası Darwinist lobinin tüm baskı, tehdit ve dayatmalarına rağmen 150 yıllık bu yalanı bilimsel yollarla deşifre etmiş, evrim iddiasını yıkan bilimsel delilleri en net, somut, akılcı ve reddedilemez bir açıklıkla gözler önüne sermiştir.

Sayın Adnan Oktar’ın evrim sahtekarlığını bilimsel ve felsefi olarak yerle bir eden bu kitap serisi gerek ülkemizde ve gerekse dünya çapında çok sayıda insanın Allah’ın varlığını ve yaratılış gerçeğini görüp kavramasına ve bu inancın gereği olan güzel ahlakı yaşamalarına önemli vesile olmuştur.

Sayın Adnan Oktar’ın bu seride yayınlanmış kitapları şunlardır:

 • Evrim Aldatmacası
 • Yaşamın ve Evren’in Kökeni
 • Evrimcilerin İtirafları
 • Ara geçiş Açmazı
 • Evrimcilere Net Cevap 1
 • Evrimcilere Net Cevap 2
 • Evrimcilere Net Cevap 3
 • Evrimcilere Net Cevap 4
 • Evrimcilerin Yanılgıları
 • Evrimin Fosillere Yenilişi
 • Evrimin Mikrobiyolojik Çöküşü
 • Evrim Açmazı 1.Cilt
 • Evrim Açmazı 2.Cilt
 • 20 Soruda Evrim Teorisi’nin Çöküşü
 • 40 Konuda Hücre
 • 50 Maddede Evrim Teorisi’nin Çöküşü
 • Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin Yanılgıları
 • Bir Tartışmanın Ardından
 • Darwinizm’in Sonu
 • Bilim Tarihinin En Büyük Yanılgısı: Darwinizm
 • Bir Zamanlar Darwinizm
 • Darwin Bu Gerçekleri Bilmiyordu
 • Darwin DNA’yı Bilseydi
 • Darwin’i Yıkan Kafatasları
 • Darwin’in Anlayamadığı Kambriyen
 • Darwin’in Türk Düşmanlığı
 • Darwin’in Varislerine
 • Darwinist Deccaliyetin Ölümü ‘’150 Yıl Süren Darwinist Aldatmacanın Sonu’’
 • Darwinist Propaganda Yöntemleri
 • Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri
 • Darwinistler Neleri Düşünmezler?
 • Darwinistlerin Beklediği Cevaplar
 • Darwinistlerin Bilmek İstemedikleri Gerçekler
 • Darwinizm Dini
 • Darwinizm ile İlmi Mücadelenin Önemi
 • Darwinizm Kuran ile Bağdaşmaz
 • Darwinizm Nasıl Bir Açmaz?
 • Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar
 • Darwinizm’in Kanlı İdeolojisi Faşizm
 • Darwinizm’in Karanlık Büyüsü
 • DNA’nın Darwin’e Uyarısı
 • Hayatın Gerçek Kökeni
 • Kuran Darwinizm’i Yalanlıyor
 • Materyalizmin Çöküşü
 • Materyalizmin Sonu
 • Tarihi Bir Yalan Kabataş Devri
 • Tarihin En Büyük Bilim Sahtekarlığı Evrim Teorisi
 • Türlerin Evrimi Yanılgısı

 

Buraya kadar anlattıklarımızdan açıkça görülmektedir ki, bilimsel bulgular ışığında iman hakikatlerini dünyaya en etkili şekilde anlatabilen tek kişi Sayın Adnan Oktar’dır.

Öyle ki;

 • Bilimin Allah’ın varlığını ispatlayan ve Allah’ın sanatını gösteren bir sistem olduğu Sayın Adnan Oktar’ın eserleri vesilesiyle net bir şekilde ortaya konmuştur.
 • Sayın Adnan Oktar Kuran’ın bilimi teşvik ettiğini ayetlerle açıklamıştır.
 • Sayın Adnan Oktar, bilimin kitaplarda kalmaması, herkes tarafından anlaşılabilmesi, halka inmesi için eserlerinde sade, kolay ve anlaşılır bir üslup kullandığı için eserleri çok etkili olmaktadır.

SONUÇ

Allah’ı inkar etmek için ortaya atılan putperest bir inanç sistemi ve dünyayı saran bütün felaketlerin kaynağı olan Darwinizm’le, Darwinizm felsefesi üzerine kurulan tüm sapkın akımlarla ve terörizmle mücadele etmenin en etkili yolunun bilimsel faaliyetler olduğuna dikkat çeken Sayın Adnan Oktar, arkadaşlarıyla birlikte bu fikri mücadeleyi kesintisiz olarak yıllardır dünya çapında yürüten ilk ve tek kişidir.

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri bu faaliyetlerin özünde amaç hep milli ve manevi değerlerimize bağlı, şuurlu bir Türk gençliğinin yetişmesine katkıda bulunmak ve ülkemizin milli birliği ve bütünlüğüne kasteden bölücü terör örgütlerine ve bunların ideolojilerine karşı bilimsel yöntemlerle mücadele vermek olmuştur.

Nitekim Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının bu fikri çalışmaları materyalizm ve Darwinizm’e karşı tarihteki en etkili çökertici darbeyi indirmiş ve bunun neticesinde din karşıtı tüm felsefelerin ideolojisi tamamen yerle bir olmuştur.

Böylece ülkemizde Darwinizm ve materyalizmin insanları dinsizliğe sürüklemek için savunulan din karşıtı felsefeler olduğuna net bir şekilde kanaat getiren, Yaratılışa ve Allah’ın varlığına kesin olarak inanan, dindar, modern ve milli şuur sahibi bir toplum inşa edilmiştir.