8. OPERASYON GÜNÜNDEN İTİBAREN YAŞANAN HUKUKSUZLUKLAR

8.13. Soruşturmaya bakmaya hukuken yetkili savcılık İstanbul Anadolu C.B.Savcılığıdır. Ancak bu yöndeki haklı taleplerimiz gerekçesiz olarak reddedilmektedir

Yer itibarıyla yetki kurallarını düzenleyen CMK 12/1 maddesi, “…Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.” hükmüne amirdir. Bilindiği üzere Savcılık makam olarak mahkeme teşkilatlarının yanında kurulmakta olup her Savcı teşkilat olarak yanında görev yaptığı yer Savcılığına dava açabilir. Başka deyişle savcılık makamı, yetki bakımından hakimlere ilişkin yetki kurallarına tabidir. Camiamıza isnat edilen suçlamaların tamamının İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştiği iddia edildiğinden, bu dosyadaki soruşturma işlemlerini yapma yetkisi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na aittir.

Nitekim ceza muhakemesi mevzuatında savcının yer yönünden yetkisini düzenleyen CMK 161/1. maddesinde,Cumhuriyet savcısının adli görevi gereğince, nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet Savcısından söz konusu işlemi yapmasını isteyeceği” belirtilmiştir. Bu hüküm kapsamında savcılığın nezdinde görev yaptığı yargı çevresi dışında işlem yapamayacağı, soruşturma yürütemeyeceği ve dava açamayacağı aşikardır.

Bu hükme paralel olarak Cumhuriyet savcılarının yetkisi, 5235 Sayılı Kanun’un 21. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre “Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idarî sınırları ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkilidirler.

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza isnat olunan suçların tamamının güya İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştiği iddia edilmektedir.

a) Soruşturma dosyasında ifade veren müştekilerin tamamı, güya tanık olduklarını iddia ettik-

leri olayların tamamının “Kuleli Mh. Yamaçlı Sk. No:37 “Vaniköy, Üsküdar” adresinde gerçekleştiğini öne sürmüşlerdir. Şüphelilerin merkezi olduğu iddia edilen “Kuleli Mh. Yamaçlı Sk. No:37 “Vaniköy, Üsküdar”  adresi İstanbul Anadolu Adliyesi yargı çevresi içerisindedir.

Müştekiler, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın Kandilli semtinde toplandıklarını, misafirlerin burada ağırlandığını, hatta Sayın Adnan Oktar ve bazı arkadaşlarımızın bu adreste yaşadıklarını iddia etmektedirler.

Bu nedenledir ki, 11 Temmuz günü en geniş çaplı arama-el koyma işlemleri bu adreste yapılmıştır. Operasyonun hemen ardından tüm basın mensupları bu adrese gelmiş, adreste detaylı çekimler yapılmış ve şüphelilerin merkezinin burası olduğuna dair sayısız haber yapılmıştır.

Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre TCK m.220 iddiasıyla ilgili soruşturma ve davalara bakmakla yetkili adliye, isnat edilen suçlamaların yer olarak yoğunlaştığı bölgenin bulunduğu adliyedir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 06.11.2017 tarih 2017/5928E. 2017/4728K. Sayılı kararı)

Camiamıza isnat edilen iddiaların yer olarak yoğunlaştığı yer Üsküdar’ın Kandilli semtidir. Bu nedenle, soruşturmayı yapma yetkisi bu semtin bağlı olduğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’dır. Nitekim daha önce TCK 220. maddeye aykırılık iddialarıyla ilgili soruşturmaları bu adliye yürütmüştür.

b)     Bir diğer husus ise şudur: Müştekiler ve mağdur olduklarını iddia edenlerin tamamı, A9 TV’de güya halkın dini duygularını istismar eden yayınlar yapıldığından bahisle şikayetçi olmuşlardır. Bu iddialar üzerine, A9 TV şirket merkezine ve programların çekildiği stüdyoya polis operasyonu düzenlenmiştir. A9 TV, şirket merkezi “Barbaros Mh Sümbül Sk. NO:404 Ataşehir” adresinde olup, arkadaşlarımızın katıldığı programlar da “Hür Sk NO:5 Çengelköy-Üsküdar” adresinde çekilmektedir. Her iki adres de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetki alanında bulunmaktadır.

c)      Soruşturma dosyasında güya mağdur olduğunu iddia eden müştekilerin tamamı sözde iftira

senaryolarına konu olan olayların A9 TV stüdyolarının bulunduğu “Hür Sk NO:5 Çengelköy-Üsküdar”ve Çengelköy adresinde meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle, bu asılsız iddialar bakımından da yetkili yer İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’dır.

d)     Soruşturma dosyasındaki müştekilerin, şüphelilerin büyük bir kısmının ve Sayın Adnan Ok-

tar’ın ikamet adresleri de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki alanındadır.

Görüldüğü üzere, yer yönünden İstanbul C.B.Savcılığı’nın yetki alanına giren tek bir iddia dahi bulunmamaktadır. Bu nedenle, soruşturmanın İstanbul C.B.Savcılığı’nca yürütülmesini gerektiren hukuki hiçbir gerekçe bulunmamaktadır.

Nitekim yetki düzenlemesini içeren CMK 12. Madde gerekçesinde de “Esasta Cumhuriyet savcısı, yer bakımından yetkili mahkeme önünde dava açmak zorundadır. Bu hususta hata varsa, mahkeme bunu araştırır. Madde yargılamanın engelsiz, kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak için düzenlenmiştir.Tasarı, derece derece tahsis yetkisini kabul eden İtalyan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan bu konuda esinlenmiş ve yetkili mahkemeleri sırasıyla belirlemiştir: Suçun işlenmesinden en çok ilgilenen, delillerin bulunması ve kolaylıkla toplanabilmesi yönünden kuşkusuz önemli olan yer, suçun işlendiği yerdir. Ayrıca önemli suçlarda, suçun işlendiği yerde kamuoyunun duyarlılığı daha fazladır. Bunun için, suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili sayılmış ve yetkide ana kural, maddenin birinci fıkrasında belirtilmiştir.” denilerek yer bakımından yetkili mahkeme önünde dava açılmasının zorunluluğu belirtilmiştir.

Yasa ve konuyla ilgili diğer mevzuatlar gereği dosyada yetkili savcılığın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu aşikardır. Bu yöndeki taleplerimizin gerekçesiz olarak reddedilmesi, camiamız hakkında yürütülen bu soruşturma kapsamında karşımıza çıkan bir diğer hukuka aykırılık olmuştur.