8. OPERASYON GÜNÜNDEN İTİBAREN YAŞANAN HUKUKSUZLUKLAR

8.8. Dosyaya sunulan lehe deliller haksız ve hukuksuz şekilde reddedilmektedir

Usul kurallarına ve hakkaniyete uygun bir soruşturmanın varlığından bahsedebilmek için Sayın Savcılıkça savunma delillerinin de toplanması gerekmektedir.. Zira CMK’nın 160/2 maddesi böyle emretmektedir:

“Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.”

Ancak bu açık hükme rağmen resen bir araştırma yapılmadığı gibi ne yazık ki sunulmak istenen savunma kanıtlarının bir kısmı dosyaya kabul edilmemektedir. Hatta avukatlarca toplanması talep edilen deliller ile ilgili hiçbir işlem yapılmamaktadır. Örneğin;

Sayın Adnan Oktar hakkındaki bazı iddialara cevap mahiyetindeki birkaç kitabı savunma delili olarak dosyaya sunulmak istenmiş ancak “soruşturma konusuyla ilgisiz” denerek bu deliller reddedilmiştir. Yine savunma hakkı kapsamında, Adnan Oktar’ın’ın güya casusluk yaptığı iddiasına karşı savunma ve delil niteliği taşıyan bir CD dosyaya kabul edilmemiştir. Ayrıca, sözde “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamasına cevap mahiyetinde dosyaya sunulmak istenen dilekçe ekleri Sayın Savcılığın sözlü talimatıyla dosyaya alınmamıştır. Ancak, sonrasında yapılan yazılı talepler üzerine dilekçe ekleri dosyaya alınmıştır.

Tüm bunların yanı sıra, polis operasyonuyla el koyulan dijital materyallerle ilgili suç isnatlarına karşı cevap niteliğindeki kayıtların CMK m.160/2 kapsamında dosyaya alınmasını defaten talep etmiş olmamıza rağmenbu talebe de henüz olumlu bir dönüş alınamamıştır.